شرایط و قوانین

به حول و قوه خداوند متعال، قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و آیین نامه فرایند ماینینگ ارزهای دیجیتال مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران به شرح مواد ذیل فی مابین طرفین مذکور در مواد۱ و ۲ منعقد گردید و مفاد قرارداد برای طرفین تا زمان پایان قرارداد لازم الاجرا و قطعی است.

ماده ۱ -طرف اول قرارداد شرکت مهندسی مشاوره تدبیر افزار پژواک به شماره ثبت 45۳۱۱ شماره ملی۱۰۲6۰6۳۲665 با امضا مجاز آقای مجتبی خانجانی(مدیرعامل)، به آدرس پستی اصفهان،شیخ صدوق جنوبی،کو چه ۱4، پلاک۸۸ ،طبقه دوم، با شماره تلفن ثابت۹۱۰۱۲۳7۳-۰۲۱ که در این قرارداد به اختصار " طرف أول " نامیده می شود.

ماده ۲ - طرف دوم قرارداد آقا/خانم/شرکت  --- فر به کدملی/شماره ثبت  ---- ،شماره شناسنامه  -، شماره شناسه ملی ......متولد--/--/13-- به آدرس پستی) اقامتگاه قانونی) نوشهر، شهرک فرمانداری، کوچه تالار،بن بست یاس3، کدپستی  4651396142 با شماره تلفن ثابت---- -031 و شماره  تلفن همراه ---- و پست الکترونیکی) ثبت شده در سایت) ------------------------ که در این قرارداد اختصارا" طرف دوم " نامیده می شود.

ماده ۳ -موضوع قرارداد

فروش اشتراک استخراج ابری بیت کوین از سوی طرف اول از طریق ایجاد حساب کاربری و دسترسی برای طرف دوم دروبسایت makhhash.com

ماده ۴ -مبلغ قرارداد با توجه به خرید قدرت استخراج ---- تراهش بر ثانیه،به مبلغ ------ریال تعیین گردید.نحوه پرداخت .................................

ماده ۵ -مدت قرارداد این قرارداد از تاریخ امضا و کارسازی مبلغ قرارداد در تاریخ --/--/1400  به مدت ۳۰ ماه( سی ماه) شمسی تعیین گردید.

ماده ۶ -تعهدات طرف اول

- طرف اول متعهد می شود حساب کاربری طرف دوم در وبسایتmakhhash.com را به صورت روزانه به روزرسانی نماید .

- طرف اول متعهد می شود زیر ساخت لازم جهت بهره برداری آسان از وبسایت مذکور را برای طرف دوم فراهم نماید.

- طرف اول متعهد می شود در صورت بروز مشکل در بالا آمدن و به روز رسانی وب سایت ظرف مدت نهایتا ۳۰ روز مشکل را برطرف کرده وبه طرف دوم اطلاع دهد در غیر این صورت طبق ماده 8  فسخ قرارداد اقدام خواهد شد .

- طرف اول متعهد می شود پشتیبانی پست الکترونیکی یا تماس تلفنی خود را با شماره 021-91012373 به صورت ۲4 ساعته به نحو احسن برای طرف دوم مهیا سازد .

-طرف اول متعهد می شود تا پایان مدت قرارداد ذکر شده در ماده 5 فرآیند استخراج را ادامه داده و هیچگونه تغییری در قدرت استخراج خریداری شده طرف دوم ایجاد نشود.

تبصره ۱: - طرف اول متعهد می شود در صورت درخواست برداشت موجودی بیت کوین استخراج شده توسط طرف دوم ظرف مدت نهایتاً 4۸ساعت، درخواست را بررسی کرده و نتیجه را به طرف دوم گزارش دهد.

- طرف اول متعهد می شود هرگونه تغییر در قوانین وبسایت را در صفحه قوانین وبسایت جهت اطلاع رسانی به طرف دوم قراردهد .

- طرف اول موظف است قدرت استخراج خریداری شده توسط طرف دوم را صرفاً برای نام کاربری(پست الکترونیکی) درج شده فعال سازد.

- طرف دوم حق واگذاری اشتراک خود را بدون اطلاع و مجوز طرف اول ندارد.

- طرف دوم موظف است هرگونه درخواست خود از طریق دسترسی های اعطا شده، پست الکترونیکی و اظهارنامه رسمی به طرف اول اعلام نماید.

-مسئولیت حفظ ونگهداری اطلاعات کاربری و رمز عبور مربوطه به عهده طرف دوم است وخسارتهای ناشی ازهرگونه سوء استفاده احتمالی و از بین رفتن موجودی بیت کوین استخراج شده، به عهده طرف دوم خواهد بود.

- طرف دوم متعهد می شود قوانین و مقررات وبسایت ماخ هش را که در ضمیمه او در صفحه /http://makhhash.com/terms منتشر و به روز رسانی خواهد شد را به طور مداوم بررسی و مطالعه کند.

- طرف دوم موظف است از پست الکترونیکی درج شده در قرارداد جهت ثبت نام در وبسایت http://makhhash.com استفاده کند.

- طرف دوم متعهد می باشد ترجیحاً شماره حساب مشخص از بانکهای معتبر ایرانی جهت عودت مبالغ دریافتی در موارد لازم معرفی نماید و در غیر این صورت به موجب معرفی والت بیت کوین و هر گونه شماره حساب مجازی مسئولیت کیفری و حقوقی به عهده طرف دوم می باشد .

ماده 7 فسخ قرارداد :

الف : شرایط فسخ یک جانبه (ارادی ) از ناحیه طرف دوم :

1- در صورتیکه طرف دوم به هر نحو قادر به ادامه قرارداد نباشد با رعایت جمیع شرایط ذیل الذکر قادر به فسخ قرارداد می باشد و طرف اول می بایست  ظرف مهلت 30 روز کاری با بررسی موضوع و شرایط فسخ مبلغ مربوطه را به شماره حساب بانک معتبر ایرانی اعلامی از ناحیه طرف دوم در زمان ثبت نام پرداخت نماید:

الف :در صورتیکه حداکثر یک ماه از انعقاد عقد گذشته باشد .

ب : طرف دوم در مدت مذکور هیچگونه برداشتی از موضوع قرارداد نداشته باشد .

ج : طرف دوم با مراجعه حضوری به دفاتر رسمی طرف اول ،مراتب فسخ معامله را اعلام نماید.

تبصره:  در صورتیکه حداکثر دوماه از انعقاد قرارداد گذشته باشد و طرف دوم قرارداد نیز هیچگونه برداشتی از موضوع قرارداد نداشته باشد می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر رسمی طرف اول مراتب فسخ معامله را اعلام نموده و طرف اول نیز با کسر 10 درصد از مبلغ قرارداد به عنوان خسارت ، ظرف مهلت 30 روز کاری مابقی مبلغ مربوطه را به شماره حساب بانک معتبر ایرانی اعلامی از ناحیه طرف دوم در زمان ثبت نام پرداخت نماید
ب : در صورت بروز اختلال در کلیه مراحل تأمین موضوع قرارداد از ناحیه طرف اول که بدون عذر موجه و قانونی و مانع از انجام موضوع قرارداد باشد طرف دوم مختار است مراتب فسخ قرارداد را ظرف مهلت یک ماه از ایجاد اختلال از طریق اظهارنامه رسمی به طرف اول اعلام نموده و طرف اول موظف است ضمن بررسی موضوع با پرداخت 10 درصد خسارت معادل باقیمانده مبلغ موضوع قرارداد،  ظرف مهلت 30 روز کاری مبلغ مربوطه را به شماره حساب بانک معتبر ایرانی اعلامی از ناحیه طرف دوم در زمان ثبت نام پرداخت نماید و در صورت عدم فسخ معامله و اعلام مراتب اختلال در مهلت فوق الذکر از طریق اظهارنامه رسمی طرف اول موظف به اضافه نمودن مدت تأخیر در اجرای قرارداد به مدت قرارداد اصلی می باشد .

ماده 8 حوادث قهریه :

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ، خارج از اراده طرفین ، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب نظیر سیل ، زلزله ، طوفان و ... و یا حوادث نظیر وضع قوانین و آیین نامه و یا بخشنامه های دولتی،جنگ و تحریم و ...که مانع از اجرای موضوع قرارداد باشد ، طرف دوم قرارداد با رعایت شرایط ذیل الذکر مجاز به درخواست تعلیق مدت قرارداد و سپس اضافه شدن مدت تعلیق به اصل مدت قرارداد و یا فسخ قرارداد می باشد :

الف : وقوع حوادث قهریه می بایست از طرف مقامات ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً  گواهی شود و بیش از یک ماه طول بکشد .

ب : حوادث قهریه بلاواسطه مانع از اجرای مفاد قرارداد و انجام تعهدات باشد .

ج : طرف دوم قرارداد ظرف 45 روز به موجب اظهارنامه رسمی مراتب فسخ و یا تعلیق مدت قرارداد را به طرف اول اعلام نماید .

د : طرف اول قرارداد نیز در صورت اعلام فسخ از ناحیه طرف دوم موظف است مبلغ باقیمانده موضوع قرارداد را ظرف 30 روز به حساب اعلامی از ناحیه طرف دوم واریز نماید.

ه : در صورت اعلام اضافه شدن مدت تعلیق قرارداد به مدت قرارداد اصلی ، طرف اول موظف به انجام اقدامات لازم جهت بهره برداری طرف دوم و تمدید مدت می باشد .

ن :در صورت عدم اعلام هرگونه اظهارنظر کتبی از ناحیه طرف دوم در مهلت مقرره مدت قرارداد همان مدت تعیین شده در قرارداد بوده و طرفین حق هیچگونه اعتراضی نداشته و ندارند .

ماده 9 رفع اختلاف :

در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد در تعبیر ، تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد ،بدواً موضوع با مذاکره ،صلح و سازش حل شده و در غیر این صورت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می گردد .

ماده 10 اطلاعیه و مکاتبات :

کلیه مکاتبات طرفین از طریق پنل کاربری و پست الکترونیک اعلامی از ناحیه طرفین صورت خواهد گرفت و مابقی موارد اعلامی در قرارداد از طریق اظهارنامه رسمی به اطلاع طرفین خواهد رسید و طرفین متعهد می باشند که اطلاعات درج شده در بخش ثبت نام ، پنل کاربری ، سامانه ثنا را صحیح درج نمایند در غیر این صورت مسئولیت حقوقی و کیفری تخطی از این بند و  قوانین و مقررات بر عهده خاطی می باشد.

این قرارداد در 10 ماده و ۳ نسخه و یک پیوست حاوی 3 صفحه، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتباریکسان و واحد است تنظیم شده و از تاریخ امضا در روابط فی مابین لازم الاجرا می باشد .