دیتا سنتر های ماخ‌هش


تکمیل یکی از بزرگترین تاسیسات استخراج ارزهای دیجیتال در ایران